سنگ شکن کبالت در ساری یا لباس زنان هندو که مشتمل است بر پارچه ای که بدور بدن می پیچند