فعالیت دیفرانسیل سرباره کوره بلند است به اندازه کافی نیست چگونه به منظور بهبود؟