پرواز را از استفاده از خاکستر از مجموعه کاملی زیادی از تولید کنندگان تجهیزات